Vietnamese Language 1.5.4

Vietnamese Translation for XenForo

 1. Vietnamese Language 1.5.4

  Imma Kun
  File xml được dịch 97%, 2% là một số cái lang man, các bạn có thể dịch, 1% là AdminCP, tại mình không muốn dịch phần đó để cho Admin dễ quản lý hơn
  •••
  - Vui lòng không chia sẻ, chỉ cài đặt trong diễn đàn của bạn, hãy tôn trọng chúng tôi, cảm ơn
  setter, longtai, bboy_nonoyes and 2 others like this.