Official [FREE] Addon thread icon 1.0

thread icon

 1. Kid
  Thông tin:
  Addon này cho phép chọn icon khi tạo chủ đề mới. Và icon này sẽ được hiện ở thread_list và thread_view (danh sách các chủ đề trong box và khi xem chủ đề)

  Tính năng:
  Cho phép thành viên lựa chọn 1 và chỉ một khi tạo chủ đề.
  Admin đc phép thêm, sửa xóa icon tại admin.php

  Cách cài đặt:
  Giải nén file .zip và upload toàn bộ file trong thư mục tương ứng lên host
  Vào admin.php để import Addon
comments powered by Disqus