Brivium - Captcha on Posting 1.0.0

Yêu cầu gõ captcha khi tạo / trả lời bài viết

  1. trungkiensvqn
    trungkiensvqn
    4/5,
    Version: 1.0.0
    rất cần thiết