Giúp mình xóa các bottom của chatbox với

Thảo luận trong 'Add-on Quesions' bắt đầu bởi hd00842, 29/7/12.

1votes
5/5, 1 vote

 1. hd00842

  hd00842 Member

  Bài viết:
  164
  Likes :
  7
  Mình muốn xóa hết tất cả các cái botom cũng như option của cái chatbox này đi chỉ muốn để mỗi nút gửi thôi.
  Mình đã vào temp xóa các input đi nhưng nó ko thể chat được khi nhấn vào nút gửi nó cứ trơ trơ ra.
  Ai có thể giúp mình với.
  Đây là template của chatbox
  HTML:
  <xen:set var="$chatbox.title">Chatbox No1Vn.Net</xen:set>
  <xen:set var="$chatbox.link">chatbox</xen:set>
  <xen:set var="$chatbox.smilies">fcb_smilies.txt</xen:set>
  <xen:set var="$chatbox.random">20</xen:set>
  <xen:set var="$chatbox.height">200</xen:set>
  <xen:set var="$chatbox.key">zing-game</xen:set>
   
  <style type="text/css">
  .fcb_chatbox{padding:0px 0px;}
  .fcb_chatbox div{margin:0px 0px 5px 0px;}
  .fcb_chatbox iframe{
    width:100%;
    border:0px;
    padding:0px;
    height:{xen:raw "$chatbox.height"}px;}
  .fcb_chatbox .txtarea{min-width:90%;}
  .fcb_chatbox form input{margin-left:3px;}
  </style>
   
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
  var chatboxlink = "{xen:raw "$chatbox.link"}";
  var chatboxsmilies = "{xen:raw "$chatbox.smilies"}";
  var chatboxrandom = "{xen:raw "$chatbox.random"}";
  var textstyle=document.getElementById("hmess");
  var chatboxkey="{xen:calc "md5({xen:raw "$chatbox.key"}.{$_SERVER.REMOTE_ADDR}.md5({$visitor.user_id}.{$visitor.user_group_id}.{$visitor.username}))"}";
  var huid="{$visitor.user_id}";
  var hgroupid="{$visitor.user_group_id}";
  var huser="{$visitor.username}";
  if(fcb_getCookie("fcb_b_userid{$visitor.user_id}").length>0)
  {document.fcb_form.hbold.value=fcb_getCookie("fcb_b_userid{$visitor.user_id}");}
  if(fcb_getCookie("fcb_i_userid{$visitor.user_id}").length>0)
  {document.fcb_form.hitalic.value=fcb_getCookie("fcb_i_userid{$visitor.user_id}");}
  if(fcb_getCookie("fcb_u_userid{$visitor.user_id}").length>0)
  {document.fcb_form.hunderline.value=fcb_getCookie("fcb_u_userid{$visitor.user_id}");}
  if(fcb_getCookie("fcb_font_userid{$visitor.user_id}").length>0)
  {document.fcb_form.hfont.value=fcb_getCookie("fcb_font_userid{$visitor.user_id}");}
  if(fcb_getCookie("fcb_color_userid{$visitor.user_id}").length>0)
  {document.fcb_form.hcolor.value=fcb_getCookie("fcb_color_userid{$visitor.user_id}");}
  fcb_upstyle_cookie();function fcb_upstyle_cookie()
  {if(document.fcb_form.hbold.value=="B*")
  {textstyle.style.fontWeight="bold";}
  else
  {textstyle.style.fontWeight="normal";}
  if(document.fcb_form.hitalic.value=="I*")
  {textstyle.style.fontStyle="italic";}
  else
  {textstyle.style.fontStyle="normal";}
  if(document.fcb_form.hunderline.value=="U*")
  {textstyle.style.textDecoration="underline";}
  else
  {textstyle.style.textDecoration="none";}
  textstyle.style.fontFamily=document.fcb_form.hfont.value;textstyle.style.color=document.fcb_form.hcolor.value;}
  function fcb_upstyle(element)
  {if(element=="b")
  {if(document.fcb_form.hbold.value=="B")
  {document.fcb_form.hbold.value="B*";textstyle.style.fontWeight="bold";}
  else
  {document.fcb_form.hbold.value="B";textstyle.style.fontWeight="normal";}}
  else if(element=="i")
  {if(document.fcb_form.hitalic.value=="I")
  {document.fcb_form.hitalic.value="I*";textstyle.style.fontStyle="italic";}
  else
  {document.fcb_form.hitalic.value="I";textstyle.style.fontStyle="normal";}}
  else if(element=="u")
  {if(document.fcb_form.hunderline.value=="U")
  {document.fcb_form.hunderline.value="U*";textstyle.style.textDecoration="underline";}
  else
  {document.fcb_form.hunderline.value="U";textstyle.style.textDecoration="none";}}
  else if(element=="font")
  {textstyle.style.fontFamily=document.fcb_form.hfont.value;}
  else if(element=="color")
  {textstyle.style.color=document.fcb_form.hcolor.value;}
  fcb_setCookie("fcb_b_userid{$visitor.user_id}",document.fcb_form.hbold.value);fcb_setCookie("fcb_i_userid{$visitor.user_id}",document.fcb_form.hitalic.value);fcb_setCookie("fcb_u_userid{$visitor.user_id}",document.fcb_form.hunderline.value);fcb_setCookie("fcb_font_userid{$visitor.user_id}",document.fcb_form.hfont.value);fcb_setCookie("fcb_color_userid{$visitor.user_id}",document.fcb_form.hcolor.value);}
  function fcb_setCookie(c_name,value)
  {exdate=new Date();exdate.setDate(exdate.getDate()+365);document.cookie=c_name+"="+escape(value)+";expires="+exdate.toGMTString()+"path=/";}
  function fcb_getCookie(c_name)
  {if(document.cookie.length>0)
  {c_start=document.cookie.indexOf(c_name+"=");if(c_start!=-1)
  {c_start=c_start+c_name.length+1;c_end=document.cookie.indexOf(";",c_start);if(c_end==-1)c_end=document.cookie.length;return unescape(document.cookie.substring(c_start,c_end));}
  else{return"";}}}
  function fcb_postshout()
  {hmess1=document.fcb_form.hmess.value;var hmess2=hmess1.replace("[img]","[img]");var hmess=hmess2.replace("http","http");hcolor=document.fcb_form.hcolor.value;hfont=document.fcb_form.hfont.value;hbold=document.fcb_form.hbold.value;hitalic=document.fcb_form.hitalic.value;hunderline=document.fcb_form.hunderline.value;document.fcb_form.hmess.value="";if(hmess=="")
  {alert("Xin hãy nhập nội dung!");}
  else
  {fcb_frame.location=chatboxlink+"/?do=postshout&key="+chatboxkey+"&userid="+huid+"&groupid="+hgroupid+"&username="+huser+"&message="+encodeURIComponent(hmess)+"&color="+hcolor+"&font="+hfont+"&bold="+hbold+"&italic="+hitalic+"&underline="+hunderline;}}
  function archivepage()
  {window.open(chatboxlink+"/archive.php","fcbarchive","location=no,scrollbars=yes,width=640,height=480");}
  function fcb_refresh()
  {fcb_frame.location=chatboxlink;}
  function smiliepopup()
  {window.open("smilies.php?file="+chatboxlink+"/"+chatboxsmilies,"fcballsmilies","location=no,scrollbars=yes,width=500,height=500");}
  function addsmilie(code)
  {document.fcb_form.hmess.value = document.fcb_form.hmess.value + code;}
  function fcb_showsmilies()
  {document.getElementById("fcb_smiliebox").innerHTML = "Đang tải Smilies....";
  $("#fcb_smiliebox").load("smilies.php?do=fcb_randomsmilies&file="+chatboxlink+"/"+chatboxsmilies+"&random="+chatboxrandom);}
  function fcb_showsmiliebox()
  {if(document.getElementById("fcb_smilieboxmain").style.display=="none")
  {document.getElementById("fcb_smilieboxmain").style.display="inline";fcb_showsmilies();}
  else
  {document.getElementById("fcb_smilieboxmain").style.display="none";}}
  function fcb_hideshowsmiliebox()
  {document.getElementById("fcb_smilieboxmain").style.display="none";}
  </script>
   
  <fieldset>
  <ol class="nodeList sectionMain" id="forums">
  <div class="nodeInfo categoryNodeInfo categoryStrip">
  <div class="categoryText"><h3 class="nodeTitle">
  {xen:raw "$chatbox.title"}</h3>    
  </div></div>
  <div class="fcb_chatbox" >
  <div id="fcb_smilieboxmain" style="display: none;">
    <div align="center">
      <input type="button" class="button" value="Smilies khác" onclick="fcb_showsmilies();">
      <input type="button" class="button" value="Tất cả Smilies" onclick="smiliepopup();">
      <input type="button" class="button" value="Đóng" onclick="fcb_hideshowsmiliebox();">
    </div>
    <div id="fcb_smiliebox" align="center" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"></div>
  </div>
  <form name="fcb_form" method="post" action="javascript:fcb_postshout();">
  <div style="display:block"><input id="hmess" type="text"class="txtarea" name="hmess">
  <input type="submit" class="button" value="Gửi"></div>
  <div style="display:block">
    <input style="font-weight: bold;" type="button" name="hbold" value="B" class="button" onclick="fcb_upstyle('b');">
    <input style="font-style: italic;" type="button" name="hitalic" value="I" class="button" onclick="fcb_upstyle('i');">
    <input style="text-decoration: underline;" type="button" name="hunderline" value="U" class="button" onclick="fcb_upstyle('u');">
    <select onchange="fcb_upstyle('font');" name="hfont">
    <option value="">Chọn Font</option>
    <option style="font: Arial;" value="Arial">Arial</option><option style="font: Arial Black;" value="Arial Black">Arial Black</option><option style="font: Arial Narrow;" value="Arial Narrow">Arial Narrow</option><option style="font: Book Antiqua;" value="Book Antiqua">Book Antiqua</option><option style="font: Century Gothic;" value="Century Gothic">Century Gothic</option><option style="font: Comic Sans MS;" value="Comic Sans MS">Comic Sans MS</option><option style="font: Courier New;" value="Courier New">Courier New</option><option style="font: Fixedsys;" value="Fixedsys">Fixedsys</option><option style="font: Franklin Gothic Medium;" value="Franklin Gothic Medium">Franklin Gothic Medium</option><option style="font: Garamond;" value="Garamond">Garamond</option><option style="font: Georgia;" value="Georgia">Georgia</option><option style="font: Impact;" value="Impact">Impact</option><option style="font: Lucida Console;" value="Lucida Console">Lucida Console</option><option style="font: Lucida Sans Unicode;" value="Lucida Sans Unicode">Lucida Sans Unicode</option><option style="font: Microsoft Sans Serif;" value="Microsoft Sans Serif">Microsoft Sans Serif</option><option style="font: Palatino Linotype;" value="Palatino Linotype">Palatino Linotype</option><option style="font: System;" value="System">System</option><option style="font: Tahoma;" value="Tahoma">Tahoma</option><option style="font: Times New Roman;" value="Times New Roman">Times New Roman</option><option style="font: Trebuchet MS;" value="Trebuchet MS">Trebuchet MS</option><option style="font: Verdana;" value="Verdana">Verdana</option>
    </select>
    <select onchange="fcb_upstyle('color');" name="hcolor">
    <option value="">Chọn màu</option>
    <option style="background: Gold;" value="Gold">Gold</option><option style="background: Khaki;" value="Khaki">Khaki</option><option style="background: Orange;" value="Orange">Orange</option><option style="background: LightPink;" value="LightPink">LightPink</option><option style="background: Salmon;" value="Salmon">Salmon</option><option style="background: Tomato;" value="Tomato">Tomato</option><option style="background: Red;" value="Red">Red</option><option style="background: Brown;" value="Brown">Brown</option><option style="background: Maroon;" value="Maroon">Maroon</option><option style="background: DarkGreen;" value="DarkGreen">DarkGreen</option><option style="background: DarkCyan;" value="DarkCyan">DarkCyan</option><option style="background: LightSeaGreen;" value="LightSeaGreen">LightSeaGreen</option><option style="background: LawnGreen;" value="LawnGreen">LawnGreen</option><option style="background: MediumSeaGreen;" value="MediumSeaGreen">MediumSeaGreen</option><option style="background: BlueViolet;" value="BlueViolet">BlueViolet</option><option style="background: Cyan;" value="Cyan">Cyan</option><option style="background: Blue;" value="Blue">Blue</option><option style="background: DodgerBlue;" value="DodgerBlue">DodgerBlue</option><option style="background: LightSkyBlue;" value="LightSkyBlue">LightSkyBlue</option><option style="background: White;" value="White">White</option><option style="background: DimGray;" value="DimGray">DimGray</option><option style="background: DarkGray;" value="DarkGray">DarkGray</option><option style="background: Black;" value="Black">Black</option>
    </select>
  <input type="button" value="Smilies" class="button" onclick="fcb_showsmiliebox();">
  <input type="button" value="Làm mới" class="button" onclick="fcb_refresh();">
  <input type="button" value="Lưu trữ" class="button" onclick="archivepage();">
  </div>
  </form>
  <iframe name="fcb_frame" src="{xen:raw '$chatbox.link'}" frameborder="0" class="framesb"></iframe>
  </div>
  </ol>
  </fieldset>
   

  Các file đính kèm:

  Đang tải...
 2. hd00842

  hd00842 Member

  Bài viết:
  164
  Likes :
  7
  Uptop ai giúp mình với
   
 3. hd00842

  hd00842 Member

  Bài viết:
  164
  Likes :
  7
  Uptop giúp mình với
   
 4. ku Hiệu

  ku Hiệu Lì Lắm Luôn

  Bài viết:
  1,345
  Likes :
  862
  xóa chi vậy bạn :| nếu không muốn có mấy cái đó thì dùng chatbox khác đừng dùng của Chang, mất công xóa rắc rối... đợi chút, test cái rồi support
   
 5. Logi

  Logi Well-Known Member

  Bài viết:
  1,087
  Likes :
  456
  Sửa trong file chatbox/tools.php bạn nhé.

  Lưu ý: Bỏ ngay kiểu up top đi nhé, diễn đàn không phải cái chợ
   
 6. ku Hiệu

  ku Hiệu Lì Lắm Luôn

  Bài viết:
  1,345
  Likes :
  862
  cách làm sửa code của bạn
  <div style="display:block"> (cái thứ 2, ở dưới) thành <div style="display:none">
   
 7. mikelove

  mikelove New Member

  Bài viết:
  52
  Likes :
  2
  bỏ cái này đi
  Mã:
  <div class="nodeInfo categoryNodeInfo categoryStrip">
  <div class="categoryText"><h3 class="nodeTitle">
  {xen:raw '$chatbox.title'}</h3>  
  </div></div>
   
 8. ku Hiệu

  ku Hiệu Lì Lắm Luôn

  Bài viết:
  1,345
  Likes :
  862
  =)) hiểu cái câu hỏi của người ta không mà đi copy cái mình support cho bạn qua đây paste lại thế
   
comments powered by Disqus

Chia sẻ trang này

Đang tải...