ai có thể cho mình xin lại cái đoạn code form đăng nhập hoặc đăng kí mặc định xenforo không.

Thảo luận trong 'Installation & Upgrade Questions' bắt đầu bởi datkaka, 10/8/13.

1votes
5/5, 1 vote

 1. datkaka

  datkaka Member

  Bài viết:
  372
  Likes :
  51
  Hiện giờ mình đang dùng style thích hát hò của ku Hiệu , nhưng cái form đó đã được chỉnh sửa và giờ muốn xin lại cái form đăng kí đăng nhập như mặc định của xenforo, như 2 ảnh ở dưới.

  Untitled Untitle1d

  bác nào có thể giúp em không ạ
   
  Đang tải...
 2. babababi

  babababi Member

  Bài viết:
  322
  Likes :
  96
  Backup lại trước khi edit nhá @@ Lỗi thì có cái để làm lại =))
  Vào Template login_bar và thay toàn bộ = code sau :
  Mã:
  <xen:require css="login_bar.css" />
   
  <div id="loginBar">
    <div class="pageWidth">
      <div class="pageContent">  
        <h3 id="loginBarHandle">
          <label for="LoginControl"><a href="{xen:link login}" class="concealed noOutline">{xen:if $xenOptions.registrationSetup.enabled, {xen:phrase log_in_or_sign_up}, {xen:phrase log_in}}</a></label>
        </h3>
        
        <span class="helper"></span>
   
        <xen:edithint template="login_bar_form" />
      </div>
    </div>
  </div>
  Vào Template login_bar.css và thay toàn bộ code = :
  Mã:
  /** Login bar basics **/
   
  #loginBar
  {
    @property "loginBar";
    color: @primaryLighter;
    background-color: @primaryDarker;
    border-bottom: 1px solid @primaryLightish;
    position: relative;
    z-index: 1;
    @property "/loginBar";
  }
   
    #loginBar .pageContent
    {
      padding-top: @loginBarCollapsedHeight;
      position: relative;
      _height: 0px;
    }
   
    #loginBar a
    {
      @property "loginBarLink";
      color: @primaryLight;
      @property "/loginBarLink";
    }
   
    #loginBar form
    {
      @property "loginBarForm";
      padding: 5px 0;
      margin: 0 auto;
      display: none;
      line-height: 20px;
      position: relative;
      width: 500px;
      @property "/loginBarForm";
    }
    
      #loginBar .xenForm .ctrlUnit,    
      #loginBar .xenForm .ctrlUnit dt label
      {
        margin: 0;
        border: none;
      }
    
      #loginBar .xenForm .ctrlUnit dt
      {
        width: {xen:calc '@loginBarForm.width / 2 - 20 - @ctrlUnitLabel.padding-left - @ctrlUnitLabel.padding-right'}px;
      }
      
      #loginBar .xenForm .ctrlUnit dd
      {
        position: relative;
        width: {xen:calc '@loginBarForm.width / 2'}px;
      }
   
    #loginBar .xenForm .ctrlUnit dd .textCtrl,
    #loginBar .passwordOptions
    {
      width: {xen:calc '@loginBarForm.width / 2'}px;
      box-sizing: border-box;
    }
    
    #loginBar .lostPassword
    {
      margin-top: 38px;
      font-size: 11px;
    }
   
    #loginBar .lostPasswordLogin
    {
      font-size: 11px;
    }
    
    #loginBar .rememberPassword
    {
      font-size: 11px;
    }
   
    #loginBar .textCtrl
    {
      @property "loginBarTextCtrl";
      color: @primaryLightest;
      background-color: @primaryDark;
      border-color: @primaryLightish;
      @property "/loginBarTextCtrl";
    }
    
    #loginBar .textCtrl[type=text]
    {
      @property "loginBarUsername";
      font-weight: bold;
      font-size: 18px;
      @property "/loginBarUsername";
    }
   
    #loginBar .textCtrl:-webkit-autofill /* http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=1334#c35 */
    {
      background: @loginBarTextCtrl.background-color !important;
      color: @loginBarTextCtrl.color;
    }
   
    #loginBar .textCtrl:focus
    {
      @property "loginBarTextCtrlFocus";
      background: black none;
      @property "/loginBarTextCtrlFocus";
    }
    
    #loginBar input.textCtrl.disabled
    {
      @property "loginBarTextCtrlDisabled";
      color: @primaryLighter;
      background-color: @primaryDarker;
      border-style: dashed;
      @property "/loginBarTextCtrlDisabled";
    }
    
    #loginBar .button
    {
      min-width: @loginButtonWidth;
      *width: @loginButtonWidth;
    }
    
      #loginBar .button.primary
      {
        font-weight: bold;
      }
      
  /** changes when eAuth is present **/
   
  #loginBar form.eAuth
  {
    width: {xen:calc '@loginBarForm.width + @eAuthButtonWidth + 20'}px; /* normal width + 170px */
  }
   
    #loginBar form.eAuth .ctrlWrapper
    {
      border-right: 1px dotted @primaryMedium;
      margin-right: {xen:calc '@eAuthButtonWidth + 20'}px;
      box-sizing: border-box;
    }
   
    #loginBar form.eAuth #eAuthUnit
    {
      position: absolute;
      top: 0px;
      right: 0px;
    }
   
      #eAuthUnit li
      {
        margin-top: 10px;
      }
    
        #eAuthUnit li a
        {
          width: @eAuthButtonWidth;
          box-sizing: border-box;
        }
    
  /** handle **/
   
  #loginBar #loginBarHandle
  {
    @property "loginBarHandle";
    font-size: 11px;
    color: @primaryLightest;
    background-color: @primaryDarker;
    padding: 0 10px;
    margin-right: 20px;
    border-bottom-right-radius: 10px;
    border-bottom-left-radius: 10px;
    position: absolute;
    right: 0px;
    bottom: -20px;
    text-align: center;
    z-index: 1;
    line-height: 20px;
    box-shadow: 0px 2px 5px @primaryDarker;
    @property "/loginBarHandle";
  }
  Vào Template login_bar_form và thay toàn bộ code :
  Mã:
  <xen:comment>
  With Javascript enabled, this form will be moved at page init time,
  with the command $('#login').appendTo('#loginBar .pageContent');
   
  Note that all external auth checks need to be added to the conditional below
  in order to set $eAuth = 1 if any external auth providers are available.
  </xen:comment>
   
  <xen:hook name="login_bar_eauth_set">
  <xen:if is="{$xenOptions.facebookAppId}"><xen:set var="$eAuth">1</xen:set></xen:if>
  </xen:hook>
   
  <form action="{xen:link 'login/login'}" method="post" class="xenForm {xen:if $eAuth, 'eAuth'}" id="login" style="display:none">
   
    <xen:if hascontent="true">
      <ul id="eAuthUnit">
        <xen:contentcheck>
          <xen:hook name="login_bar_eauth_items">
          <xen:if is="{$xenOptions.facebookAppId}">
            <xen:require css="facebook.css" />
            <li><a href="{xen:link register/facebook, '', 'reg=1'}" class="fbLogin" tabindex="110"><span>{xen:phrase login_with_facebook}</span></a></li>
          </xen:if>
          </xen:hook>
        </xen:contentcheck>
      </ul>
    </xen:if>
   
    <div class="ctrlWrapper">
      <dl class="ctrlUnit">
        <dt><label for="LoginControl">{xen:phrase your_name_or_email_address}:</label></dt>
        <dd><input type="text" name="login" id="LoginControl" class="textCtrl" tabindex="101" /></dd>
      </dl>
    
    <xen:if is="{$xenOptions.registrationSetup.enabled}">
      <dl class="ctrlUnit">
        <dt>
          <label for="ctrl_password">{xen:phrase do_you_already_have_account}</label>
          <div class="lostPassword"><a href="{xen:link lost-password}" class="OverlayTrigger OverlayCloser" tabindex="106">{xen:phrase forgot_your_password}</a></div>
        </dt>
        <dd>
          <ul>
            <li><label for="ctrl_not_registered"><input type="radio" name="register" value="1" id="ctrl_not_registered" tabindex="105" />
              {xen:phrase no_create_account_now}</label></li>
            <li><label for="ctrl_registered"><input type="radio" name="register" value="0" id="ctrl_registered" tabindex="105" checked="checked" class="Disabler" />
              {xen:phrase yes_my_password_is}:</label></li>
            <li id="ctrl_registered_Disabler">
              <input type="password" name="password" class="textCtrl" id="ctrl_password" tabindex="102" />
            </li>
          </ul>
        </dd>
      </dl>
    <xen:else />
      <dl class="ctrlUnit">
        <dt>
          <label for="ctrl_password">{xen:phrase password}:</label>
        </dt>
        <dd>
          <input type="password" name="password" class="textCtrl" id="ctrl_password" tabindex="102" />
          <div class="lostPasswordLogin"><a href="{xen:link lost-password}" class="OverlayTrigger OverlayCloser" tabindex="106">{xen:phrase forgot_your_password}</a></div>
        </dd>
      </dl>
    </xen:if>
      
      <dl class="ctrlUnit submitUnit">
        <dt></dt>
        <dd>
          <input type="submit" class="button primary" value="{xen:phrase log_in}" tabindex="104" data-loginPhrase="{xen:phrase log_in}" data-signupPhrase="{xen:phrase sign_up}" />
          <label for="ctrl_remember" class="rememberPassword"><input type="checkbox" name="remember" value="1" id="ctrl_remember" tabindex="103" /> {xen:phrase stay_logged_in}</label>
        </dd>
      </dl>
    </div>
   
    <input type="hidden" name="cookie_check" value="1" />
    <input type="hidden" name="redirect" value="{$requestPaths.requestUri}" />
    <input type="hidden" name="_xfToken" value="{$visitor.csrf_token_page}" />
   
  </form>
  Vào Template helper_login_form và thay toàn bộ code :
  Mã:
  <xen:if is="!{$visitor.user_id}">
   
  <xen:container var="$hideLoginBar">1</xen:container>
   
  <form action="{xen:link 'login/login'}" method="post" class="xenForm formOverlay" id="pageLogin">
   
    <xen:if hascontent="true">
      <div class="errorPanel"><span class="errors">
        <xen:contentcheck>{xen:raw $text}</xen:contentcheck>
      </span></div>
    </xen:if>
    
    <h2 class="textHeading">{xen:phrase log_in_or_sign_up}</h2>
   
    <dl class="ctrlUnit">
      <dt><label for="ctrl_pageLogin_login">{xen:phrase your_name_or_email_address}:</label></dt>
      <dd><input type="text" name="login" value="{$defaultLogin}" id="ctrl_pageLogin_login" class="textCtrl" /></dd>
    </dl>
   
  <xen:if is="{$xenOptions.registrationSetup.enabled}">
    <dl class="ctrlUnit">
      <dt><label for="ctrl_pageLogin_password">{xen:phrase do_you_already_have_account}</label></dt>
      <dd>
        <ul>
          <li><label for="ctrl_pageLogin_not_registered"><input type="radio" name="register" value="1" id="ctrl_pageLogin_not_registered" />
            {xen:phrase no_create_account_now}</label></li>
          <li><label for="ctrl_pageLogin_registered"><input type="radio" name="register" value="0" id="ctrl_pageLogin_registered" checked="checked" class="Disabler" />
            {xen:phrase yes_my_password_is}:</label></li>
          <li id="ctrl_pageLogin_registered_Disabler">
            <input type="password" name="password" class="textCtrl" id="ctrl_pageLogin_password" />          
            <div><label for="ctrl_pageLogin_remember" class="rememberPassword"><input type="checkbox" name="remember" value="1" id="ctrl_pageLogin_remember" /> {xen:phrase stay_logged_in}</label></div>
          </li>
        </ul>
      </dd>
    </dl>
  <xen:else />
    <dl class="ctrlUnit">
      <dt><label for="ctrl_pageLogin_password">{xen:phrase password}:</label></dt>
      <dd>
        <input type="password" name="password" class="textCtrl" id="ctrl_pageLogin_password" />          
        <div><label for="ctrl_pageLogin_remember" class="rememberPassword"><input type="checkbox" name="remember" value="1" id="ctrl_pageLogin_remember" /> {xen:phrase stay_logged_in}</label></div>
      </dd>
    </dl>
  </xen:if>
    
    <xen:if is="{$captcha}">
      <dl class="ctrlUnit">
        <dt>{xen:phrase verification}:</dt>
        <dd>{xen:raw $captcha}</dd>
      </dl>
    </xen:if>
   
    <dl class="ctrlUnit submitUnit">
      <dt></dt>
      <dd>
        <input type="submit" class="button primary" value="{xen:phrase log_in}" data-loginPhrase="{xen:phrase log_in}" data-signupPhrase="{xen:phrase sign_up}" />
        <a href="{xen:link lost-password}" class="OverlayTrigger OverlayCloser">{xen:phrase forgot_your_password}</a>
      </dd>
    </dl>
   
    <xen:if is="{$xenOptions.facebookAppId}">
      <xen:require css="facebook.css" />
      <dl class="ctrlUnit">
        <dt></dt>
        <dd><a href="{xen:link register/facebook, '', 'reg=1'}" class="fbLogin"><span>{xen:phrase login_with_facebook}</span></a></dd>
      </dl>
    </xen:if>
    
    <input type="hidden" name="cookie_check" value="1" />
    <input type="hidden" name="redirect" value="{xen:if $redirect, $redirect, $requestPaths.requestUri}" />
    <input type="hidden" name="_xfToken" value="{$visitor.csrf_token_page}" />
   
  </form>
   
  <script>
    $(function()
    {
      var $button = $('#pageLogin input.button.primary');
      $('#pageLogin input[name="register"]').click(function()
      {
        $button.val(
          $('#pageLogin input[name="register"]:checked').val() == '1'
          ? $button.data('signupPhrase')
          : $button.data('loginPhrase')
        );
      });
    });
  </script>
  </xen:if>
  Vào Template facebook.css và thay toàn bộ code:
  Mã:
  /** Facebook **/
   
  a.fbLogin,
  #loginBar a.fbLogin
  {
    background: #29447e url('//b.s-static.ak.facebook.com/images/connect_sprite.png');
    background-repeat: no-repeat;
    cursor: pointer;
    display: inline-block;
    padding: 0px 0px 0px 1px;
    text-decoration: none;
    outline: none;
    
    rtl-raw.background-position: {xen:if $pageIsRtl, 'right -396px', 'left -188px'};
    font-size: 11px;
    line-height: 14px;
  }
   
  a.fbLogin:active,
  #loginBar a.fbLogin:active
  {
    rtl-raw.background-position: {xen:if $pageIsRtl, 'right -418px', 'left -210px'};
  }
   
  a.fbLogin:hover,
  #loginBar a.fbLogin:hover
  {
    text-decoration: none;
  }
   
    a.fbLogin span
    {
      background: #5f78ab url('//b.s-static.ak.facebook.com/images/connect_sprite.png');
      border-top: solid 1px #879ac0;
      border-bottom: solid 1px #1a356e;
      color: white;
      display: block;
      font-family: 'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif;
      font-weight: bold;
      padding: 2px 4px 3px;
      margin: 1px 1px 0px 21px;
      text-shadow: none;
      white-space: nowrap;
      overflow: hidden;
    }
   
    a.fbLogin:active span
    {
      border-bottom: solid 1px #29447e;
      border-top: solid 1px #45619d;
      background: #4f6aa3;
      text-shadow: none;
    }
  Save lại và xong :)
   
 3. Character_Boy

  Character_Boy Member

  Bài viết:
  316
  Likes :
  54
  vào template login xong conver nó về mặc định ban đầu là được mà :D
   
 4. babababi

  babababi Member

  Bài viết:
  322
  Likes :
  96
  Ta quên mất cách này =))
   
 5. datkaka

  datkaka Member

  Bài viết:
  372
  Likes :
  51
  cả 2 cách đều không đc các bác ạ
   
 6. babababi

  babababi Member

  Bài viết:
  322
  Likes :
  96
  Demo ?
   
 7. nhoccute

  nhoccute Member

  Bài viết:
  412
  Likes :
  67
  để ý cậu rất nhiều lần người ta giúp cậu mà chưa bao giờ thấy cậu link
   
  ITCAnhDuy thích bài này.
comments powered by Disqus

Chia sẻ trang này

Đang tải...