Vietnamese Language 1.5.4

Vietnamese Translation for XenForo

  1. Imma Kun
    File xml được dịch 97%, 2% là một số cái lang man, các bạn co thể dịch, 1% là AdminCP, tại mình không muốn dịch phần đó để cho Admin dễ quản lý hơn
    •••
    - Vui lòng không chia sẻ, chỉ cài đặt trong diễn đàn của bạn, hãy tôn trọng chúng tôi, cảm ơn

Recent Updates

  1. Vietnamese Language 1.5.4
comments powered by Disqus