[TUT] Đóng khung bài viết đẹp 1.0

Hướng dẫn đóng khung bài viết đẹp - Tut viết bởi CTL

 1. Coder Thầm Lặng
  Cũng chỉ là lượm lặt trên mạng rồi edit chút ít thôi nên "Không yêu xin đừng nói lời cay đắng" :D

  Làm tí demo cho nó chuẩn bài :
  1
  2

  Ok bắt đầu nào :
  Mở tempalte post thêm vào trên cùng dòng
  Mã:
  <xen:set var="$ktra">true</xen:set>
  Mở template message tìm :
  HTML:
     <div class="messageContent">
        <article>
          <blockquote class="messageText ugc baseHtml{xen:if $message.isIgnored, ' ignored'}">
            <xen:include template="ad_message_body" />
            {xen:raw $message.messageHtml}
          </blockquote>
        </article>
   
        {xen:raw $messageContentAfterTemplate}
      </div>
  

  Thay thế bằng :
  HTML:
      <div class="contentduoi">
        <div class="contenttren">
          <div class="messageContent">
            <article>
              <blockquote class="messageText ugc baseHtml{xen:if $message.isIgnored, ' ignored'}">
                <xen:include template="ad_message_body" />
                {xen:raw $message.messageHtml}
              </blockquote>
            </article>
  <xen:if is="{$ktra}">
            <span class="comment-number">
              <a href="{xen:link threads/post-permalink, $thread, 'post={$post}'}" title="{xen:phrase permalink}" class="item muted postNumber hashPermalink OverlayTrigger" data-href="{xen:link posts/permalink, $post}">{xen:calc '{$post.position} + 1'}</a>
            </span>
  </xen:if>
            {xen:raw $messageContentAfterTemplate}
          </div>
        </div>
      </div>
  chọn sang tab message.css :
  thêm vào trên cùng :
  HTML:
  span.comment-number {
    position: absolute;
    top: 10px;
    left: 650px;
    display: block;
    width: 60px;
    height: 56px;
  }
  span.comment-number a {
    background: url(styles/images/comment-number.png) no-repeat;
    display: block;
    width: 60px;
    height: 43px;
    font-size: 16px;
    color: white;
    font-family: 'Yanone Kaffeesatz', Arial, sans-serif;
    text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    text-decoration: none;
    padding: 13px 0px 0px 0px;
    text-align: center;
  }
  tìm
  HTML:
    .message .messageContent
    {
      @property "messageContent";
      min-height: 100px;
      @property "/messageContent";
    }
  thay thế bằng :

  HTML:
    .message .messageContent
    {
      padding: 5px;
      background: url(styles/images/entry-content.png) repeat-y;
      padding-left: 34px;
      padding-right: 34px;
    }
      .message .contenttren
      {
        background: url(styles/images/entry-top.png) repeat-x top left;
        padding-top: 25px;
        width: 682px;
      }
      .message .contentduoi
      {
        background: url(styles/images/entry-bottom.png) no-repeat bottom right;
        padding-bottom: 55px;
        width: 682px;
        position: relative;
        margin-bottom: 11px;
      }
  
  Và cuối cùng, download đính kèm và giải nén vào thư mục style !
  Chúc thành công ! :)
  ducmu, kidnhockit, thb2014 and 8 others like this.
comments powered by Disqus