Official Hướng dẫn đổi Category thành Forum

category to forum

 1. Kid
  Compatible (tương thích):
  • XenForo 1.0
  • XenForo 1.1
  • XenForo 1.2
  • XenForo 1.3
  Vào phpmyadmin, tìm đến bảng xf_node viết vào ô SQL câu lệnh:
  Giả sử box bạn muốn đổi có ID là xxx
  Mã:
  UPDATE `xf_node` SET `node_type_id`='Forum' WHERE `xf_node`.`node_id`=xxx;
  Chuyển qua xf_forum viết tiếp câu lệnh SQL
  You do not have permission to view the full content of this resource.

Recent Reviews

 1. tmcodon
  tmcodon
  5/5,
  hay
comments powered by Disqus