Official [FREE] Share addon xem quảng cáo trước khi tải file đính kèm first

Xem quảng cáo trước khi down file

 1. Kid
  Compatible (tương thích):
  • XenForo 1.2
  • XenForo 1.3
  • XenForo 1.4
  Sau khi cài addon này, thành viên sẽ không thể down file đính kèm ngay lập tức mà cần phải chuyển sang một trang xem quảng cáo trong thời gian vài giây thì link down mới xuất hiện.
  __________
  2
  __________

  Cách cài đặt:
  - Tải file về giải nén theo cấu trúc library/ZangVN/Attachment....
  - Import file XML vào phần Install Addon trong admin.php
  Xong!

  Cấu hình:
  - Cấu hình mã bí mật, thời gian chờ
  admin.php?options/list/zang_attachment
  - Sửa quảng cáo ở template tên là Zang_Attachment_View
  __________
  1
  __________

  Update 1:
  Phần dung lượng của file hiển thị chưa đẹp, để sửa lại, bạn mở template Zang_Attachment_View
  Tìm
  Mã:
  {$attachment.file_size} KB
  thay thế bằng
  Mã:
   {xen:number $attachment.file_size, size}
  
  kunvn, LIONHAERT, LinhTinh9x and 5 others like this.
comments powered by Disqus