1. Xác thực tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn. Xem hướng dẫn
    Dismiss Notice

Vietnamese Language 1.5.4

Vietnamese Translation for XenForo

  1. Imma Kun
    File xml được dịch 97%, 2% là một số cái lang man, các bạn co thể dịch, 1% là AdminCP, tại mình không muốn dịch phần đó để cho Admin dễ quản lý hơn
    •••
    - Vui lòng không chia sẻ, chỉ cài đặt trong diễn đàn của bạn, hãy tôn trọng chúng tôi, cảm ơn

Recent Updates

  1. Vietnamese Language 1.5.4
comments powered by Disqus